Category Archives: HyperV Host

Hyper-V Value Commands

      Yorum yok Hyper-V Value Commands

Hyper-V Value Commands Get-VM –ComputerName (Get-ClusterNode –Cluster HYPERVCLUSTER) Get-ClusterNode | select Name Get-VM -ClusterObject (Get-ClusterResource | where ResourceType -eq “Virtual Machine”) Get-VM –ComputerName (Get-ClusterNode –Cluster HYPERVCLUSTER) Get-VM –computername ‘Contos-HyperV-1’ | EXPORT-CSV C:PowershellVMlist.csv Get-WmiObject -class MSFC_FCAdapterHBAAttributes -namespace “root\WMI” | ForEach-Object {(($_.NodeWWN) | ForEach-Object {“{0:x}” -f $_}) -join “:”} Get-VM * |sort-object| ft -auto Name,path,configurationlocation,snapshotfilelocation,@{L=”Disks”;E={$_.harddrives.path}} Get-VM –ComputerName (Get-ClusterNode –Cluster HYPERVCLUSTER) * |sort-object|… Read more »

Hyper-V Ortamlarında Storage Pool – Cluster Oluşturma

Hyper-V Ortamlarında Storage Pool – Cluster Oluşturma Sanal ortamlarda Storage Yönetimi giderek karmaşık hale gelmekte.Bu sebeple sanal ortamlarda sıkça kullanılan Yük Dengeleme ve kaynakların otomatik olarak dağıtılması storage için de zorunlu hale gelmiştir.VM’lerde iki tip disk kullanılmakta bunlardan biri VM’e ortak storage havuzundan verilen ve genellikle thinprovision türünde olan disk, diğeride VM’e direkt attach edilen storage lun’u veya local disk… Read more »